គីឡូ (និមិត្តសញ្ញា៖ k) ជាបុព្វបទនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្នាតអន្តរជាតិ សំដៅលើ 103 ឬ 1 000។

បុព្វបទនេះត្រូវបានដាក់អោយប្រើនៅឆ្នាំ១៧៩៥។ គីឡូក្លាយពីភាសាក្រិចថា χίλιοι ដែលមានន័យថា ពាន់

នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គីឡូអាចមានន័យថា 210 = 1024 ដង។ ដើម្បីចៀសវាងការភ័នច្រលំ ថ្មីៗនេះគេបានបង្កើតបុព្វបទថ្មី ថា មេប៊ី (kibi និមិត្តសញ្ញា៖ ki) ដែលមានតំលៃ 210ដង។

Metric prefixes
បុព្វបទ និមិត្តសញ្ញា 1000m 10n Decimal ពាក្យខ្មែរ[n ១] ចាប់តាំងពីឆ្នាំ[n ២]
យ៉ុតតា (yotta) Y  10008  1024 1000000000000000000000000 septillion 1991
ហ្សិតតា (zetta) Z  10007  1021 1000000000000000000000 sextillion 1991
អិចសា (exa) E  10006  1018 1000000000000000000 quintillion 1975
ប៉េតា (peta) P  10005  1015 1000000000000000 quadrillion 1975
តេរ៉ា (tera) T  10004  1012 1000000000000 trillion 1960
ហ្គីហ្គា (giga) G  10003  109 1000000000 billion 1960
មេហ្គា (mega) M  10002  106 1000000 លាន 1960
គីឡូ (kilo) k  10001  103 1000 ពាន់ 1795
ហិកតូ (hecto) h  10002/3  102 100 រយ 1795
ដេកា (deca) da  10001/3  101 10 ដប់ 1795
 10000  100 1 មួយ
ដេស៊ី (deci) d  1000−1/3  10−1 0.1 មួយភាគដប់ 1795
សង់ទី (centi) c  1000−2/3   10−2 0.01 មួយភាគរយ 1795
មីល្លី (milli) m  1000−1  10−3 0.001 មួយភាគពាន់ 1795
មីក្រូ (micro) µ  1000−2  10−6 0.000001 មួយភាគលាន 1960
ណាណូ n  1000−3  10−9 0.000000001 billionth 1960
ពីកូ (pico) p  1000−4  10−12 0.000000000001 trillionth 1960
ហ្វង់តូ (femto) f  1000−5  10−15 0.000000000000001 quadrillionth 1964
អាត់តូ (atto) a  1000−6  10−18 0.000000000000000001 quintillionth 1964
ហ្សិបតូ (zepto) z  1000−7  10−21 0.000000000000000000001 sextillionth 1991
យ៉ុកតូ (yocto) y  1000−8  10−24  0.000000000000000000000001 septillionth 1991
  1. This table uses the short scale.
  2. The metric system was introduced in 1795 with six prefixes. The other dates relate to recognition by a resolution of the CGPM.