ចម្រៀករង្វង់គឺជាបំណែកនៃរង្វង់ដែលបិទជិតដោយធ្នូ និងកាំពីរនៃរង្វង់នោះ។ ក្រឡាផ្ទៃចម្រៀករង្វង់អាចរកតាមការពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។

ផ្ទៃពណ៌លឿងក្នុងរង្វង់តំណាងអោយចំរៀងរង្វង់

តាង ជាមុំផ្ចិតគិតជារ៉ាដ្យង់ និង ជាកាំ។ ក្រឡាផ្ទៃសរុបនៃរង្វង់គឺ ។ ក្រឡាផ្ទៃនៃចម្រៀករង្វង់អាចទទួលបានដោយគុណក្រឡាផ្ទៃរង្វង់នឹងផលធៀបនៃមុំ និង (ដោយសារតែក្រឡាផ្ទៃនៃចម្រៀករង្វង់គឺសមាមាត្រទៅនឹងមុំ និង គឺជាមុំទាំងមូលនៃរង្វង់)។ ដូចនេះក្រឡាផ្ទៃនៃចម្រៀករង្វង់កំណត់ដោយៈ

ប្រសិនបើ ជាមុំផ្ចិតគិតជាដឺក្រេ នោះគេបានរូបមន្តក្រឡាផ្ទៃនៃចម្រៀករង្វង់កំណត់ដោយៈ

ចំពោះ ចម្រៀករង្វង់គឺជារង្វង់ទាំងមូល។ នោះ គឺជាប្រវែងបរិមាត្ររង្វង់ទាំងមូល ដែល ។ ករណីទូទៅ ប្រវែងធ្នូនៃចម្រៀករង្វង់កំណត់ដោយ

    ( គិតជាដឺក្រេ)
    ( គិតជារ៉ាដ្យង់)

ដូចនេះករណីគេស្គាល់ប្រវែងធ្នូ L និងមិនស្គាល់មុំ ក្រឡាផ្ទៃ S នៃចម្រៀករង្វង់កំណត់ដោយ

រូបមន្តសង្ខេប កែប្រែ

ឯកសារ:រូបចម្រៀករង្វង់.png
ផ្ទៃពណ៌លឿងតំណាងអោយចម្រៀករង្វង់
កាំរង្វង់  
កម្ពស់ត្រីកោណ OAB  
កម្ពស់កំណាត់រង្វង់  
មុំផ្ចិត  
ប្រវែងធ្នូ  
  •      (  គិតជារ៉ាដ្យង់)
  •      (  គិតជាដឺក្រេ)
ប្រវែងអង្កត់ធ្នូ    
ក្រឡាផ្ទៃចម្រៀករង្វង់  

សូមមើលផងដែរ កែប្រែ