ចំរៀករង្វង់

ចំរៀក​រង្វង់​គឺ​ជា​បំនែក​នៃ​រង្វង់​ដែល​បិទ​ជិត​ដោយ​ធ្នូ និង​កាំ​ពីរ​នៃ​រង្វង់​នោះ។ ក្រលាផ្ទៃ​​ចំរៀក​រង្វង់​​អាច​រក​តាម​​ការ​ពិពណ៌នា​​ដូច​ខាង​ក្រោម។

ផ្ទៃ​ពណ៌លឿង​​ក្នុង​រង្វង់​​តំណាង​អោយ​​ចំរៀង​រង្វង់

តាង​ ជា​មុំ​ផ្ចិត​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ និង ជា​កាំ។ ក្រលាផ្ទៃ​សរុប​នៃ​រង្វង់​គឺ ។ ក្រលាផ្ទៃ​នៃ​ចំរៀក​រង្វង់​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ​គុណ​ក្រលា​ផ្ទៃ​រង្វង់​​នឹង​ផល​ធៀប​នៃ​មុំ និង (ដោយ​សារ​តែ​​ក្រលា​ផ្ទៃ​​នៃ​ចំរៀក​រង្វង់​​គឺ​សមាមាត្រ​ទៅ​នឹង​​មុំ និង គឺ​ជា​មុំ​ទាំង​មូល​នៃ​រង្វង់)។ ដូច​នេះ​ក្រលាផ្ទៃ​នៃ​ចំរៀក​រង្វង់​​កំនត់​ដោយៈ

ប្រសិន​បើ ​ ជា​មុំផ្ចិត​គិត​ជា​ដឺក្រេ នោះ​គេ​បាន​រូបមន្ត​ក្រលាផ្ទៃ​នៃ​ចំរៀក​រង្វង់​កំនត់​ដោយៈ

ចំពោះ ចំរៀក​រង្វង់​គឺ​ជា​រង្វង់​ទាំង​មូល។ នោះ គឺ​ជា​ប្រវែង​បរិមាត្រ​រង្វង់​ទាំង​មូល ដែល ។ ករណី​ទូទៅ ប្រវែង​ធ្នូ​នៃ​ចំរៀក​រង្វង់​កំនត់​ដោយ

    ( គិត​ជា​ដឺក្រេ)
    ( គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់)

ដូចនេះ​ករណី​គេ​ស្គាល់​ប្រវែង​ធ្នូ L និង​មិន​ស្គាល់​មុំ ក្រលាផ្ទៃ S នៃ​ចំរៀក​រង្វង់​កំនត់​ដោយ

រូបមន្ត​សង្ខេបកែប្រែ

 
ផ្ទៃ​ពណ៌​លឿង​តំណាង​អោយ​ចំរៀក​រង្វង់
កាំ​រង្វង់  
កំពស់ត្រីកោណ OAB  
កំពស់​កំណាត់រង្វង់  
មុំ​ផ្ចិត  
ប្រវែង​ធ្នូ  
  •      (  គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់)
  •      (  គិត​ជា​ដឺក្រេ)
ប្រវែង​អង្កត់​ធ្នូ    
ក្រលាផ្ទៃ​ចំរៀក​រង្វង់  

សូម​មើល​ផង​ដែរកែប្រែ