សបា្ដហ៏
ថៃ្ង អាទិត្យ - ថ្ងៃ ច័ន្ទ - ថ្ងៃ អង្គារ - ថ្ងៃ ពុធ - ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ - ថ្ងៃ សុក្រ - ថ្ងៃ សៅរ៏


ថៃ្ងប្រហស្បតិគឺជាថៃ្ងលេខទី៥នៅក្នុងមួយសបា្ដហ៏។យើងអាន»ព្រហ៉ាស់»។ពាក្យ»ព្រះ»របស់ថ្ងៃនេះគឺ»វ្ឬហស្បតិ៍»ឬ»ប្រះព្រហស្បតិ៍»។ មានផ្កាយមួយដែលយើងហៅ»ផ្កាយព្រស្បតិ៍»។

ភាសា ឈោ្មះ មានន័យ
ភាសាអេស្ប៉ាញ jueves ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាកាតាឡាន dijous ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាបារាំង jeudi ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាកាយិគួ xoves ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាអ៊ីតាលី - ភាសាឡាតាំង giovedì ថៃ្ងយូភិទីរអាទិទេព
ភាសាអង់គេ្លស Thursday ថៃ្ង អាទិទេពផួរ (Thor)
ភាសាជប៉ុន 木曜日 (mokuyôbi) ថ្ងៃដើមឈើ
ភាសាព័រទុយហ្គាល់ quarta-feira ថ្ងៃទី៤
ភាសាខេចូអា illapachaw ថ្ងៃរាំស្មី
ភាសាអាល្លឺម៉ង់ Donnerstag ថ្ងៃរាំស្មី
ភាសាអេអូសេខរ៉ា osteguna ថ្ងៃរបស់អូរស៊ិ
ភាសារុស្ស៊ី Четверг (chetverg) ថ្ងៃទី៤