ថ្ងៃពុធ

ថ្ងៃនៃសប្ដាហ៍
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ថ្ងៃ ពុធ)


សបា្ដហ៏
ថៃ្ង អាទិត្យ - ថ្ងៃ ច័ន្ទ - ថ្ងៃ អង្គារ - ថ្ងៃ ពុធ - ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ - ថ្ងៃ សុក្រ - ថ្ងៃ សៅរ៏


ថៃ្ងថ្ងៃពុធគឺជាថៃ្ងលេចទី៤នៅក្នុងមួយសបា្ដហ៏។មានផ្កាយមួយដែលយើងហៅ»ផ្កាយព្រះពុធ»។

ភាសា ឈោ្មះ មានន័យ
ភាសាអេស្ប៉ាញ miercoles ថៃ្ងផ្កាយព្រះពុធ
ភាសាកាតាឡាន dimecres ថៃ្ងផ្កាយព្រះពុធ
ភាសាបារាំង mercredi ថៃ្ងផ្កាយព្រះពុធ
ភាសាកាយិគួ mércores ថៃ្ងផ្កាយព្រះពុធ
ភាសាអ៊ីតាលី - ភាសាឡាតាំង mercoledi ថៃ្ងផ្កាយព្រះពុធ
ភាសាអង់គេ្លស Wednesday ថៃ្ង អាទិទេពអូដីន (Odin)
ភាសាជប៉ុន 水曜日 (suiyôbi) ថ្ងៃទឹក
ភាសាព័រទុយហ្គាល់ quarta-feira ថ្ងៃទី៤
ភាសាខេចូអា quyllurchaw ថ្ងៃកផ្កាយ
ភាសាអាល្លឺម៉ង់ Mittwoch ថ្ងៃកណ្ដាល
ភាសាអេអូសេខរ៉ា asteazken ថ្ងៃបំផុត
ភាសារុស្ស៊ី Среда (sreda) ថ្ងៃកណ្ដាល