ទំព័រគំរូ:Cat main

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

This template is for use on Category pages, to refer to the primary article associated with this category, which most of the time, describes the entire set containing the category.

Normal usage (uses category name for wiki link):

If the name of the main article is different than the name of the category — for example: if the main article for Category:Dead or Alive is Dead or Alive (series) — then you will need to use one parameter to specify the article:

Multiple articlesកែប្រែ

Simply append more articles as additional arguments (up to five):

Pages which aren't articlesកែប្រែ

See alsoកែប្រែ

ទំព័រគំរូហែតណូតកែប្រែ

ផ្លូវកាត់:
T:HAT

សម្រាប់ទំព័រសង្ខេបពីរបៀបប្រើទំព័រគំរូទាំងនេះ សូមមើល ទំព័រឧទាហរណ៍នៅទីនេះ។ សម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំពីការកែប្រែលើហែតណូត សូមមើល Wikipedia:Hatnote

ទូទៅកែប្រែ

 • {{Dablink|ពាក្យពេចន៍}}
{{Dablink|សម្រាប់ន័យផ្សេងនៃពាក្យនេះ សូមមើល }}
 • {{Rellink|ពាក្យពេចន៍}}

ការប្រើឯទៀតកែប្រែ

"ទំព័រនេះគឺអំពី … សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀត …"កែប្រែ

{{អំពី}} ជាទំព័រគំរូចម្បងសម្រាប់សម្គាល់ការប្រើផ្សេងទៀត។

សម្គាល់. នៅពេលប្រើក្នុង លំហនាមចម្បង ពាក្យ "ទំព័រ" ក្នុងហែតណូតត៝ទៅនេះត្រូវបានជំនួសដោយ "អត្ថបទ"។

 • {{About|USE1}}
 • {{About|USE1||PAGE2}} (នៅពេលទំព័រអសង្ស័យកម្មមានឈ្មោះផ្សេងគ្នា — កត់សម្គាល់នូវថាវទទេរូបទីពីរ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2}} (នៅពេលមានតែការប្រើផ្សេងទៀតមួយ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}} (ពីរទំព័រសម្រាប់ USE2) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|USE4|PAGE4|USE5|PAGE5}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងទៅប្រាំ — អ្នកគួរបង្កើតយ៉ាងទូទៅនូវ ទំព័រអសង្ស័យកម្មមួយក្នុងចំណុចនេះ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងតាមបទដ្ឋានមួយចំនួន ហើយក៏ជាទំព័រអសង្ស័យកម្មជាមួយឈ្មោះតាមលំនាំដើម — កត់សម្គាល់នូវឈ្មោះទំព័រចុងក្រោយគឺមិនបានបញ្ជាក់លាក់ទេ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងតាមបទដ្ឋានមួយចំនួន ហើយក៏ជាទំព័រអសង្ស័យកម្មជាមួយឈ្មោះមិនតាមលំនាំដើម) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4|and}}
 • {{About||USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (នៅពេលអ្នកមិនត្រូវការបញ្ជាក់ការផ្ដោតនៃអត្ថបទ/ទំព័រនេះ — កត់សម្គាល់នូវថាវរូបទទេទីមួយ) →
 • {{About|||PAGE1|and|PAGE2}}
Note: {{for||PAGE1|PAGE2}} ផលិតនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
សម្គាល់: ហែតណូតនេះថាជា "ផ្នែក" ជាជាង "អត្ថបទ" ឬ "ទំព័រ"។

"សម្រាប់ការប្រើផ្សេង …"កែប្រែ

នៅពេលហែតណូតបែបពហុភាសិតដូចជា {{About}} គឺមិនបានត្រូវការឡើយ។ {{Other uses}} ជាញឹកញយគឺមានប្រយោជន៍។

ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ

តាមប្រវត្តិ មានក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃទំព័រគំរូ "ការប្រើផ្សេងទៀត" សម្រាប់ករណីជាក់លាក់។ {{About}} ជាហែតណូតបទដ្ឋានសម្រាប់ "ការប្រើផ្សេងទៀត" ហើយពួកវាជាច្រើនអាចត្រូវបានបញ្ជាក់លាក់ដោយប្រើទំព័រគំរូ {{About}} ។ ទោះជាយ៉ាងណាទំព័រគំរូដោយមួយៗអាចនឹងងាយនឹងប្រើជាងក្នុងបរិបទជាក់លាក់។

ទីនេះគឺធាតុផ្លាស់ប្ដូរ និងធាតុសមមូល (ពេលដែលសមគួរ) ដោយប្រើទំព័រគំរូ {{About}}, {{Other uses}} ឬ {{For}}។

 • {{Other uses2|PAGE1}} (អសង្ស័យកម្ម) →
សម្គាល់: បន្ថែម "(អសង្ស័យកម្ម)" ទៅកាន់អ្វីណាជាផ្លូវចូលជា PAGE1.
Note: {{Other uses|PAGE1 (disambiguation)}} ផលិតនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
សម្គាល់: ដូចគ្នានឹង {{about}} លើកលែងតែវាបង្ខំការប្រើជាលើកទីពីរដើម្បីអោយកត់សម្គាល់ ប្រសិនមិនបានបញ្ជាក់លាក់ដោយថាវរូប។

"សម្រាប់ …, មើល …"កែប្រែ

{{For}} អាចត្រូវបានប្រើជំនួសនៃ {{About}} ដូច្នេះជាការមិនបង្ហាញ: ទំព័រនេះគឺអំពី USE1។ តែនៅតែបញ្ជាក់លាក់នូវការប្រើផ្សេងទៀតជាក់លាក់។ ប្រសិទ្ធភាពនេះក៏អាចសម្រេចបានដោយប្រើថាវរូបទទេទីមួយក្នុង {{About}} ដូចជាក្នុង:

ជាឧទាហរណ៍: {{for|OTHER TOPIC|PAGE1}} គឺដូចគ្នានឹង {{About||OTHER TOPIC|PAGE1}} (កត់សម្គាល់នូវថាវរូបទទេទីមួយ)។

ទោះជាយ៉ាងណា វាហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាង នៅពេលប្រើទំព័រគំរូ {{For}} តាំងពីពាក្យ "អំពី" មិនបង្ហាញក្នុងឃ្លា។

 • {{For|OTHER TOPIC}} (disambiguous) →
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2|PAGE3}}
 • {{For||PAGE1|PAGE2}}
ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ

ដូចជាមួយ {{Other uses}} មានក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃទំព័រគំរូ "សម្រាប់" ។

 • {{For2|OTHER TOPIC|CUSTOM TEXT}}

"សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀតនៃ … មើល …"កែប្រែ

"សម្រាប់ពណ៌នាបន្ថែម… មើល …"កែប្រែ

{{Details}} ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើ រចនាបថការសង្ខេបមានការច្បាស់លាស់។ ដើម្បីអោយប្រើក្នុងផ្នែកដែលមានផងដែរ អត្ថបទដាច់ដោយឡែកនៅលើប្រធានបទ។

 • {{Details|Article|TOPIC}}

{{Details3}} អនុញ្ញាតពាក្យពេចន៍ណាក្នុងតំណភ្ជាប់:

"ព័ត៌មានបន្ថែម: …"កែប្រែ

 • {{See|OTHER TOPIC}}

ឧទាហរណ៍ជាមួយថាវរូបច្រើន

ទំព័រគំរូនេះយកថាវរូបតែមួយនៃប្រវែងណាមួយ។

"មើលផងដែរ …"កែប្រែ

សម្គាល់: ប្រើនៅពេល OTHER TOPIC គឺទាក់ទងនឹងអ្វីនៃអត្ថបទឥលូវ ហើយចុះនូវរឿងបន្ទាប់បន្សំដោយស្វ័យពន្យល់។

"… បញ្ជូនបន្តនៅទីនេះ។ សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀត មើល …"កែប្រែ

 • {{Redirect|REDIRECT}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ
 • {{Redirect-acronym|TERM|PAGE}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE|PAGE1}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Redirect3|REDIRECT|TEXT}}
 • {{Redirect4|REDIRECT1|REDIRECT2}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect6|REDIRECT|USE1|PAGE1}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect7|"REDIRECT1", "REDIRECT2", and "REDIRECT3"|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
សម្គាល់: ប្រសិនជាទំព័រដែលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគោលដៅមានចំនួន {{Redirect2}} ពីរ អាចត្រូវបានប្រើជាជំនួសវិញ។ ប្រសិនជាចំនួនបី ហើយមានទំព័រអសង្ស័យកម្មត្រូវរ៉ូវគ្នាចំនួន {{Redirect10}} បី អាចត្រូវបាមប្រើ។

មនុស្សផ្សេងទៀតកែប្រែ

សម្គាល់: ដូចគ្នានឹង {{About}} លើកលែងតែការប្រើ "មនុស្សផ្សេងទៀត" ជំនួសនៃ "ការប្រើផ្សេងទៀត" ប្រសិនជាថាវរូបតែមួយត្រូវបានប្រើ
សម្គាល់: លំនាំគំរូនឹង "named" ដូចជាក្នុង {{Other persons}} មានសម្រាប់ជម្រើសដូចនឹង "ឈ្មោះក្រៅ" "ស្គាល់ថាជា" ៘ និង ៘

កន្លែងផ្សេងទៀតកែប្រែ

ព្យុះផ្សេងទៀតកែប្រែ

សម្រាប់អត្ថបទអំពី ខ្យល់ព្យុះ:

 • {{Other hurricanes}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Other hurricanes|DISAMBIG}}
 • {{Other hurricanes|DISAMBIG|THIS}}
 • {{Other hurricanes||THIS}}

នាវាផ្សេងទៀតកែប្រែ

សម្រាប់អត្ថបទអំពី នាវា:

 • {{Other ships|SHIP1}}

ភាពញែកពីគ្នាកែប្រែ

"កុំច្រលំជាមួយ …"កែប្រែ

 • {{Distinguish|PAGE1}}
 • {{Distinguish|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Distinguish2|TEXT}}

"… បញ្ជូនបន្តនៅទីនេះ។ វាមិនត្រូវបានច្រលំជាមួយ …"កែប្រែ

 • {{Redirect-distinguish|REDIRECT|PAGE1}}
 • {{Redirect-distinguish|REDIRECT|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Redirect-distinguish2|REDIRECT|TEXT}}

"… ជាធម្មតាគឺការប្រកបខុសនៃ …"កែប្រែ

 • {{Misspelling|PAGE2}}

"អ្នកអាចនឹងរកមើល …"កែប្រែ

 • {{Looking|PAGE1}}

"អត្ថបទចម្បង: …" និងថែមពីនេះកែប្រែ

ស្វ័យយោងវីគីភីឌាកែប្រែ

សម្គាល់: ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហែតណូតដែលមិនបានន័យពីការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃវីគីភីឌា ដូចជាការភ្ជាប់អត្ថបទមួយពីលំហនាមចម្បងទៅកាន់លំហនាមវីគីភីឌា។ (មើល: ក្បួននៃរចនាបថ (ស្វ័យយោងត្រូវចៀសវាង) សម្រាប់ពណ៌នាបន្ថែម)។

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកែប្រែ

ទំព័រគំរូចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមជាក់លាក់ផលិតនូវឈ្មោះចំ.ក្រុមដោយក្រាល។

សូមមើលផងដែរ categories: THIS, THAT, and THE OTHER

នេះជាទំព័រគំរូសម្រាប់ការតភ្ជាប់ចំ.ក្រុម ដោយផ្ដេក។ តំណភ្ជាប់ផ្ដេកគឺជាញឹកញយដំណោះស្រាយត្រូវ នៅពេល តំណផ្ដេកបញ្ឈរ (ដែលជាចំ.ក្រុមរង និងចំ.ក្រុមមេ) គឺមិនសមគួរឡើយ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ទំព័រគំរូនេះគួរតែបានប្រើលើ ចំ.ក្រុម "ទាំងពីរ" ដើម្បីបង្កើតតំណភ្ជាប់ចម្រាស់រវាងចំ.ក្រុមទាំងពីរ។