នាងកាលអគ្គីនាគនាងអគ្គីនាគ (អង់គ្លេស: Dhanyamaliniថៃ: นางกาลอัคคี) គឺជាមាតានៃនគរលង្កា​ នាងជាអគ្គមហេសីព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃក្រុងរាពណ៍ និងជាម្ដាយរបស់បររល័យក័លប៍[១][២]ព្រះនាងគឺ ត្រកូលនាគ.[៣][៤]នៃអក្សរសិល្ប៍រាមាយណៈ - រឿងរាមកេរ្តិ៍ - រាមកេរ្ដិ៍ - រាមាកៀន. ។ ៚

នាងកាលអគ្គីនាគ
( នាងអគ្គីនាគ )

នាង​មណ្ឌោលគីរី -នាងអគ្គីនាគ និង អ្នកម្នាងព្រះស្នំរបស់ក្រុងរាពណ៍ វត្តព្រះស្រីរតនសាស្ដារាម ទីក្រុងទេពមហានគរ .
ជនជាតិ នាគ
ព្រះរាជឥស្សរិយយស ​ព្រះអគ្គមហេសី​ ទីពីរនៃក្រុងរាពណ៍
អគ្គមហេសីព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃស្ដេចនគរលង្កា​
មាតាបររល័យក័លប៍
កិច្ចការ បររល័យក័លប៍
អក្សរសិល្ប៍ រាមាយណៈ
រឿងរាមកេរ្តិ៍
រាមកេរ្ដិ៍
រាមាកៀន
សាសនា ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ហិណ្ឌូសាសនា
ព្រះវេទ
នាគសាសនា
ក្រុងរាពណ៍ នាង​មណ្ឌោលគីរី នាងអគ្គីនាគ និង អ្នកម្នាងព្រះស្នំ វត្តពន័ញជើង ខេត្តព្រះនគរស្រីអយុធ្យា .

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ