ស្ដេចបាវ ដាយ (វៀតណាម ៖ [Bảo Đại] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ២២ ខែតុលា ១៩១៣ - ៣០ ខែកក្កដា ១៩៩៧)ជា​ក្សត្រទី១៣ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ពីគ.ស. ១៩២៦ ដល់ គ.ស. ១៩៤៥។ ប្រមុខរដ្ឋ គ.ស. ១៩៤៩ ដល់ គ.ស. ១៩៥៥ ជាស្ដេច ដែលបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម អោយនៅឆ្នាំ១៩៩ ជាថ្នូរនឹងការឡើងជាប្រមុខរដ្ឋវៀតណាម ប្រឆាំងកំមុយនីស។

បាវ ដាយ