ភាសាខ្មែរ

ភាសាគឺជាប្រព័ន្ធមួយសំរាប់ការទាក់ទង។មានគ្រាមភាសាដែលជាប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយធំ។

ក្រុមភាសានៅផែនដី

ភាសាខ្លងដែលមានឧប្បតិដ្ឋានដូចគ្នាធ្វើក្រុមភាសាវិទ្យា។ឧទាហរណ៏ភាសាខ្មែរនៅក្នុងក្រុមភាសាវិទ្យាមនខ្មែរ

ឧប្បតិដ្ឋាន

កែប្រែ

មានអ្នកបា្រជ្ញខ្លះដែលគិតថាភាសាទាំងអស់មកពីឧប្បតិដ្ឋានតែមួយ។​មានមនុសទៀតដែលគិតថាភាសាទាំងអស់មកពីឧប្បតិដ្ឋានខុសគ្នា។

មូលភាសា

កែប្រែ

មូលភាសាគឺជាភាសាដែលជាឧប្បតិដ្ឋានរបស់ភាសាមួយទៀ។ឧទាហរណ៏​ភាសាសំស្រ្កឹតគឺជាមូលភាសារបស់ភាសាខ្មែរ។មានមូលភាសាដូចតាម:

ក្រុមភាសា

កែប្រែ

មានក្រុមភាសាច្រើនដូចជា៖

ទំនាក់ទំនង

កែប្រែ