វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/General

ផ្លូវកាត់s:
WP:TM/GENERAL
WP:TM/G
WP:TMG

Note: This page contains details of templates relating to article descriptions.

Templates related to issues and disputes with articles, including NPOV, are listed under Template messages/Disputes.

Templates related to formatting are listed under Template messages/Format.

Templates related to Cleanup issues are listed under Template messages/Cleanup.

On article pages

កែប្រែ
ផ្លូវកាត់s:
WP:OTHERUSES
WP:DISTINGUISH
Note: These templates should never be substituted.
What to type What it produces Where to put it
{{ about|topic }}
links talk view
Top
of articles with a disambiguation page.
{{ about|topic|other topic|location }}
links talk view
Top
of articles whose disambiguation page is not suffixed with "(disambiguation)"
{{ dablink|message }}
links talk view
Top
of articles with alternative meanings where none of the other templates are appropriate.
{{ distinguish|topic }}
links talk view
Top
of articles with deceptively similar titles.
{{ distinguish2|topic }}
links talk view
As above, but topic not treated as a link (although it may include one).
{{ dn }}
links talk view
Redirect: {{ambiguous link}}
[អសង្ស័យកម្មត្រូវការ] In-line
To be added to links to disambiguation pages and links to articles to which they clearly don't refer. While it is better to simply correct the link, use this template if you're not sure where the link should really be disambiguated to.
{{ for|description|location }}
links talk view
Top
of articles with only one alternative meaning and no disambiguation page.
{{ for2|description|text }}
links talk view
Top
of articles with only one alternative meaning and no disambiguation page.
{{ other persons|name }}
links talk view
Top
of articles about people who share the same or a similar name.
{{ other people1|name }}
links talk view
Top
of articles about people who share the same or a similar name.
{{ other people2|name }}
links talk view
Top
of articles about people who share the same or a similar name.
{{ other people3|name }}
links talk view
Top
of articles about people who share the same or a similar name.
{{ other places }}
links talk view
Top
of articles about places who share the same or a similar name.
{{ other places3|location }}
links talk view
Top
of articles about places who share the same or a similar name.
{{ other uses }}
links talk view
Top
of articles with a disambiguation page.
{{ other uses|location }}
links talk view
Top
of articles with a disambiguation page.
{{ other uses2|location }}
links talk view
Top
of articles with a disambiguation page.
{{ year dab|1234 }}
links talk view
Top
of articles about a year for which there also exists an article about a number (e.g. the year 1000; the number 1000).
{{ redirect|location }}
links talk view
Top
of articles requiring disambiguation that have pages redirecting to them.
{{ redirect2|location|other location }}
links talk view
Top
of articles requiring disambiguation that have two pages redirecting to them.
{{ redirect3|location|description including links }}
links talk view
Top
of articles requiring disambiguation that have pages redirecting to them.
{{ redirect4|location|other location }}
links talk view
Top
of articles with two redirecting pages that each have disambiguation pages.
{{ redirect-acronym|(Acronym)|Other uses }}
links talk view
Articles that have an acronym redirecting to them, which may have other uses.
{{ two other uses }}
links talk view
Top
of articles with a different use and a disambiguation page.

On disambiguation pages

កែប្រែ
For others, see MediaWiki:Disambiguationspage.
What to type What it produces Where to put it
{{ disambiguation }}
links talk view
Bottom
of disambiguation pages.
{{ disambiguation cleanup }}
links talk view
Bottom
of disambiguation pages that need cleanup.
{{ geodis }}
links talk view
Bottom
of disambiguation pages consisting only of geographic locations.
{{ hndis }}
links talk view
Redirect: {{namedab}}
Bottom
of disambiguation pages whose title is a human name.
{{ numberdis }}
links talk view
Redirect: {{numdab}}
Bottom
of number-oriented
{{ SIA }}
links talk view
Bottom
of list articles about a set of items of a specific type that share the same (or similar) name.
{{ surname }}
links talk view
This template should only be used in the article (main) namespace. Bottom
of surname (last name) disambiguation pages.
What to type What it makes Where it goes
{{ Details|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ Further|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ main|location }}
links talk view
Sections
near top
{{ Mainlist|location }}
links talk view
Sections
near top
What to type What it makes Where it goes
{{ Note|name }}
links talk view
  1. ^ The footnote also links back to the reference.
  • ^ A # can be used at the beginning of the line to create a numbered list. Similarly, * creates a bullet.
Articles
notes or references
{{ Note label|name|label|backlink }}
links talk view
  1. a The footnote also links back to the reference.
  • a A # can be used at the beginning of the line to create a numbered list.
  • a b Similarly, * creates a bullet.
Articles
notes or references
{{ Ref|name }}
links talk view
Makes reference links and footnotes[១] that are numbered automatically.[២] Articles
notes or references
{{ Ref label|name|label|backlink }}
links talk view
Makes reference links and footnotes[1] with specific labels.[2] Articles
notes or references
{{ harv|name|year }}
links talk view
Makes a Harvard style reference link. Articles
notes or references
{{ citation }}
links talk view
Makes a formated citation for use with Harvard style reference links. Articles
notes or references
កែប្រែ
What to type What it makes Where it goes
{{Anachronism}}
links talk edit
Article or section top
{{Current}}
links talk edit
Article top
{{Current}}
links talk edit
Section top
{{Current disaster}}
links talk edit
Article top
{{Current person}}
links talk edit
Article top
{{Current related}}
links talk edit
Article top
{{Current spaceflight}}
links talk edit
Article top
{{Current sport}}
links talk edit
Article top
{{High traffic}}
category links talk edit
 

On {{{date}}}, វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/General was [{{{url}}} linked] from a high-traffic website. (See visitor traffic)

Talk page top
{{Now}}
links talk edit
The current date and time is ១៩ ខែកក្កដា ២០២៤ T ម៉ោង០៩:៣៨ UTC. Various
{{Out of date}}
links talk edit
Article top
{{Pbneutral}}
links talk edit
  • For use on highly sensitive high traffic articles that are prone to opinionated edits.
Talk page top
{{Recent death}}
links talk edit
Article top
{{update}}
links talk edit
Article or section top
កែប្រែ
{{ lowercase title|article }}
links talk view
Decapitalises first letter of page title; for use in articles whose title is incorrectly capitalized due to technical restrictions, such as iPod. Article top
{{ correct title|title=article }}
links talk view
Article top

Character/symbol notes

កែប្រែ
{{ IPA notice }}
links talk view
Article top
{{ Special characters }}
links talk view
Article top

Expansion requests

កែប្រែ

See also: Expansion requests in the talk namespace

What to type What it makes Where it goes
{{Expand section}}
{{Expand section|text}}
links talk edit
Section top
{{Histinfo}}
{{Histinfo|text}}
links talk edit
Talk page top

Disambiguation introductory lines

កែប្រែ
ផ្លូវកាត់s:
WP:TM/DABINT
WP:TMGDI
Note: ordinarily, these templates should be substituted.
What to type What it produces Where to put it
{{ refer|Topic }}
links talk view
Redirects: {{disamb1}}, {{may refer to}}, ...
Topic may refer to: Top
See {{refer}} for further information.
{{ disamb2 }}
links talk view
Redirect: {{itref}}
It may refer to: In line
See {{disamb2}} for further information.
{{ disamb3 }}
links talk view
Redirect: {{theyref}}
They may refer to: In line
See {{disamb3}} for further information.
{{ disamb4|'''Topic'''|description }}
links talk view
Redirects: {{refers2}}, {{mayrefer2}}
Topic may refer to description: Top
See {{disamb4}} for further information.
{{ disamb-name|Name }}
links talk view
Redirect: {{nameref}}
ទំព័រគំរូ:Disamb-name Top
See {{disamb-name}} for further information.
{{ disamb-name2|Topic|description }}
links talk view
Redirect: {{nameof}}
Topic is the name of description, including: Top
See {{disamb-name2}} for further information.
{{ disamb-term|term }}
links talk view
Redirect: {{termref}}
The term term may refer to: Top
See {{disamb-term}} for further information.
{{ disamb-terms|term1|term2 }}
links talk view
Redirect: {{termsref}}
The terms "term1" and "term2" may refer to: Top
See {{disamb-terms}} for further information.

Miscellaneous (mainly for editors)

កែប្រែ
What to type What it makes Where it goes
{{ Lorem ipsum }}
links talk view
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pages testing or demonstrating fonts
top
{{ Selfref }}
links talk view
In articles, wherever reference is made to a Wikipedia project page.