អ៊ីហ្វួងទី

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អ៉ីហ្វួងទី)

អ៊ីហ្វួងទីទីកុងព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ(ចិន) (អង់គ្លេស: Jade Emperor,玉皇上帝) ជាស្តេចទេវតាចិននៃសាសនាអ្នកស្រុកចិន ,សាសនាតាវ,សាសនាខុងជឺ ៕៚ .[១] [២]

អ៊ីហ្វួងទី
ទីកុង
ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ(ចិន)
ទេវរូបអ៉ីហ្វួងទី(ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ).
ទេវរូបអ៉ីហ្វួងទី(ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ).
ទេវរូបអ៉ីហ្វួងទី(ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជ).

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ