កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៨៤

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី១ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកាត់ត្មាន់ឌូ ប្រទេស នេប៉ាល់ នៅឆ្នាំ១៩៨៤។

កំនត់ត្រាមេដាយកែប្រែ

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស   មាស   ប្រាក់   សំរិទ្ឋ សរុប
  ឥណ្ឌា ៤៤ ២៨ ១៦ ៨៨
  ស្រីលង្កា ១១ ១៩ ៣៧
  ប៉ាគីស្ថាន ១០
  នេប៉ាល់ ១២ ២៤
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១៣ ២៣
  ប៊ូតាន
  ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ៦២ ៦២ ៦១ ១៨៥

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកែប្រែ


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦