កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៩៥

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៧ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ាដ្រាស់ ប្រទេស ឥណ្ឌា នៅឆ្នាំ១៩៩៥។

កំនត់ត្រាមេដាយកែប្រែ

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស   មាស   ប្រាក់   សំរិទ្ឋ សរុប
  ឥណ្ឌា ១០៦ ៦០ ១៩ ១៨៥
  ស្រីលង្កា ១៦ ២៥ ៥៣ ៩៤
  ប៉ាគីស្ថាន ១០ ៣៣ ៣៦ ៧៩
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១៧ ៣៤ ៥៨
  នេប៉ាល់ ១៦ ២៨
  ប៊ូតាន
  ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ១៤៣ ១៤៣ ១៦១ ៤៤៧

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកែប្រែ


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦