កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៩៣

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៦ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដាកា ប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស នៅឆ្នាំ១៩៩១។

កំនត់ត្រាមេដាយកែប្រែ

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស   មាស   ប្រាក់   សំរិទ្ឋ សរុប
  ឥណ្ឌា ៦០ ៤៦ ៣១ ១៣៧
  ប៉ាគីស្ថាន ២៣ ២២ ២០ ៦៥
  ស្រីលង្កា ២០ ២២ ៣៩ ៨១
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១១ ១៩ ៣២ ៦២
  នេប៉ាល់ ១៥ ២២
  ប៊ូតាន
  ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ១១៥ ១១៥ ១៣៧ ៣៦៧

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកែប្រែ


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦