កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ២០០៤

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៩ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាម៉ាបាដ ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន នៅឆ្នាំ២០០៤។ តាមកាលវិភាគ កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៩ត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០០១ទេ តែគេបានផ្អាកទៅវិញដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភារវកម្ម​ថ្ងៃទី១១កញ្ញា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

កំនត់ត្រាមេដាយកែប្រែ

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស   មាស   ប្រាក់   សំរិទ្ឋ សរុប
  ឥណ្ឌា ១០៣ ៥៧ ៣២ ១៩២
  ប៉ាគីស្ថាន ៣៨ ៥៥ ៥០ ១៤៣
  ស្រីលង្កា ១៧ ៣២ ៥៧ ១០៦
  នេប៉ាល់ ២០ ៣៣
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១៣ ២៤ ៤០
  ប៊ូតាន
  ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ១៦៩ ១៦៦ ១២២ ៥២០

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកែប្រែ


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦