កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៩១

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូឡុំបូ ប្រទេស ស្រីលង្កា នៅឆ្នាំ១៩៩១។

កំនត់ត្រាមេដាយកែប្រែ

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស   មាស   ប្រាក់   សំរិទ្ឋ សរុប
  ឥណ្ឌា ៦៤ ៥៩ ៤១ ១៦៤
  ស្រីលង្កា ៤៤ ៣៤ ៤០ ១១៨
  ប៉ាគីស្ថាន ២៨ ៣២ ២៥ ៨៥
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ២៨ ៤០
  នេប៉ាល់ ២៩ ៣៩
  ម៉ាល់ឌីវ
  ប៊ូតាន
សរុប ១៤២ ១៤២ ១៦៣ ៤៤៧

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកែប្រែ


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦