បើកបញ្ជីមេ
តាកស៊ីន

តាកស៊ីន (ថៃสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ១៧ ខែមេសា ១៧៣៤ - ៧ ខែមេសា ១៧៨២) រឺ ភ្យា​តាក គឺជាក្សត្រទី១របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ធនបុរី​ពីគ.ស. ១៧៦៧ ដល់ គ.ស. ១៧៨២។

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅកែប្រែ