សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត

សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត សារមន្ទីរហ្គីមេត (អង់គ្លេស: Guimet Museum,បារាំង: Musée national des Arts asiatiques - Guimet) គឺ សារមន្ទីរបារាំងផ្តល់ជូននូវការតាំងពិព័រណ៍ដើមជាមួយសិល្បៈខ្មែរ[១]

សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត
(សារមន្ទីរហ្គីមេត)
Musee Guimet en 2013 1.jpg
សារមន្ទីរសិល្បៈបូព៌ា ហ្គីមេត បារាំង.
ភាសាបារាំង Musée national des Arts asiatiques - Guimet

សិល្បៈខ្មែររបស់សារមន្ទីរកែប្រែ

សារមន្ទីរផ្តល់ជូននូវការតាំងពិព័រណ៍ដើមជាមួយសិល្បៈខ្មែរ[២]

ឯកសារយោងកែប្រែ

កំណត់កែប្រែ