ហេវជ្រៈ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ហវជ្រ្ជា)

ហេវជ្រៈ (អង់គ្លេស: Hevajra,喜金剛 ) ជាទេវតានៃនិកាយវជរយាន.[១]

ហេវជ្រៈ
Cambodia, reign of Jayavarman 7th - Hevajra - 2011.143 - Cleveland Museum of Art.tif
ទេវរូបហវជ្រ្ជា-ជាយានាងរៃរ័តតះមយា សិល្បៈទីបេ.
ទេវរូបហវជ្រ្ជា-ជាយានាងរៃរ័តតះមយា សិល្បៈទីបេ.

កំណត់កែប្រែ

  1. Lama, Yidam, Khandro, Chokyong ABuddhistLibrary.com

មើលផងដែរកែប្រែ