ហេវជ្រៈ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ហវជ្រ្ជា)

ហេវជ្រៈ (អង់គ្លេស: Hevajra,喜金剛 ) ជាទេវតានៃនិកាយវជរយាន.[១]

ហេវជ្រៈ
ទេវរូបហវជ្រ្ជា-ជាយានាងរៃរ័តតះមយា សិល្បៈទីបេ.
ទេវរូបហវជ្រ្ជា-ជាយានាងរៃរ័តតះមយា សិល្បៈទីបេ.

កំណត់

កែប្រែ
  1. "Lama, Yidam, Khandro, Chokyong". ABuddhistLibrary.com. Retrieved 11 December 2020.

មើលផងដែរ

កែប្រែ