ខ្ញុំបាទយ៉េ រតនៈ ជាសិស្សនៅសាលាដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមជំនាន់ទី៥ ឆ្នាំទី១ ក្រុមទី២ អត្តបទដែលបានសរសេរ ប្រវត្តិសាស្រ្តភាសាខ្មែរ ឧបករណ៏ភ្លេងខ្មែរចក្រភពអង្គរ(៨០២-១២១៨)​​ របាំខ្មែរ អរិយធម៌អង្គរ