អ្នកប្រើប្រាស់:OktaRama2010

Wikipedia:Babel
ទំព័រគំរូ:User ace-0ទំព័រគំរូ:User bcl-1ទំព័រគំរូ:User bewទំព័រគំរូ:User bjn-1ទំព័រគំរូ:User bug-0ទំព័រគំរូ:User ceb-1ទំព័រគំរូ:User cbk-1ទំព័រគំរូ:User din-0
en-4 This user speaks English at a near-native level.
es-1 Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
ទំព័រគំរូ:User fil-3ទំព័រគំរូ:User id
it-1 Questo utente può contribuire con un livello semplice di italiano.
ទំព័រគំរូ:User jv-3ទំព័រគំរូ:User ilo-1ទំព័រគំរូ:User kbp-2
km-1 អ្នកប្រើប្រាស់នេះជួយផ្តល់បាន ភាសាខ្មែរដោយថ្នាក់ទាប
ទំព័រគំរូ:User map-bmsទំព័រគំរូ:User min-1
ms-2 Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf yang sederhana dalam Bahasa Melayu.
nl-1 Deze gebruiker bezit beginnende kennis van het Nederlands.
ទំព័រគំរូ:User pag-1ទំព័រគំរូ:User pam-1ទំព័រគំរូ:User pl-5ទំព័រគំរូ:User simpleទំព័រគំរូ:User suទំព័រគំរូ:User sv-1
th-1 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทยได้ใน ระดับพื้นฐาน.
ទំព័រគំរូ:User tl-3
vi-1 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.
ទំព័រគំរូ:User war-1
ស្វែងរកភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់
Recent history by anonymous
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
កំណែប្រែរបស់Wikidata
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
នេះជាកំណែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤


New pages

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤