ហុកកៃដូ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ហុកកៃដូ)

តំបន់ហុកកៃដូគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរកែប្រែ