ប្រាសាទខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃ

ប្រាសាទខ្មែរដែលបានបាត់បង់នៅលើទឹកដីប្រទេសថៃ(សៀម) មាន