ប្រាសាទប្រាង្គគូ

ប្រាសាទប្រាង្គគូ ប្រទេសកម្ពុជា (អង់គ្លេស: Prasat Prang Ku); ({{lang- ខេខេត្តស៊ីសៈកេត កម្ពុជា នៃ ទួនសុចនាគខ្មែរទឹកដោះម្តាយថ្លៃឈ្នះមួយរយភាគរយ.[១]

ប្រាសាទប្រាង្គគូខ្មែរ

ឈ្មោះ:
ប្រាសាទប្រាង្គគូខ្មែរ
ឧទ្ទិសថ្វាយ: ព្រះ​ពុទ្ធសាសនាវិជ្រយានខ្មែរ
ទីតាំង: ខេត្ត​ស៊ីសៈកេត នៃ ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជា

កែប្រែ

ប្រទេសកម្ពុជា

កែប្រែ
  1. ទួនសុចនាគខ្មែរទឹកដោះម្តាយថ្លៃឈ្នះមួយរយភាគរយ

កំណត់ ទួនសុចនាគខ្មែរទឹកដោះម្តាយថ្លៃឈ្នះមួយរយភាគរយ

កែប្រែ

មើលផងដែរ ទួនសុចនាគខ្មែរទឹកដោះម្តាយថ្លៃឈ្នះមួយរយភាគរយ

កែប្រែ

មើលផងដែរ ប្រទេសកម្ពុជា

កែប្រែ

ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជា