ព្រះម៉ែនីវ៉ាន់

ព្រះម៉ែនីវ៉ាន់(ព្រះម៉ែនីវា) (អង់គ្លេស: goddess Nüwaថៃ: พระแม่หนี่วาចិន: 女娲) ជាទេពធីតាចិននៃសាសនាអ្នកស្រុកចិន ,សាសនាតាវ,សាសនាខុងជឺ ៕៚ .

ព្រះម៉ែនីវ៉ាន់
ព្រះម៉ែនីវា
ទេវរូបព្រះម៉ែនីវ៉ាន់(ព្រះម៉ែនីវា).
ទេវរូបព្រះម៉ែនីវ៉ាន់(ព្រះម៉ែនីវា)
ទេវរូបព្រះម៉ែនីវ៉ាន់(ព្រះម៉ែនីវា) សិល្បៈចិន តៃវ៉ាន់.
ទេវរូបព្រះម៉ែនីវ៉ាន់(ព្រះម៉ែនីវា) សិល្បៈចិន
ទេវរូបព្រះម៉ែនីវ៉ាន់(ព្រះម៉ែនីវា) .


កំណត់

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ