តាមពុទ្ធសាសនា ព្រះសង្ឃគឺសំដៅចំពោះភិក្ខុចាប់ពីបួនរូបឡើងទៅ។​ សូមមើលពាក្យ​ បព្វជិត