ព្រះសិវនាដរាជ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះសិវៈនាដរាជ)

ព្រះសិវនាដរាជព្រះឥសូរ រាំសម្តែងប្ញទ្ធិ (អង់គ្លេស: Lord Shiva Nataraja , ថៃ: พระศิวนาฏราช , ទមិឡ: நடராஜர்) ) គឺ អវតារព្រះសិវៈនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ។.[១]

ព្រះសិវនាដរាជ
(ព្រះឥសូរ រាំសម្តែងប្ញទ្ធិ)
ទេវរូបព្រះសិវៈនាដរាជ សិល្បៈបន្ទាយស្រី.
ទេវរូបព្រះសិវៈនាដរាជ សិល្បៈខ្មែរ
ទេវរូបព្រះសិវៈនាដរាជ សិល្បៈអង្គរវត្ត.
ទេវរូបព្រះសិវៈនាដរាជ សិល្បៈអង្គរវត្ត.
ទេវរូបព្រះសិវៈនាដរាជ សិល្បៈចាម្ប៉ា.
ទេវរូបព្រះសិវៈនាដរាជ សិល្បៈឥណ្ឌាខាងត្បូង.


កំណត់ កែប្រែ

  1. Rajarajan, R. K. K.. "If this is Citambaram-Nataraja, then where is Tillai-Kūttaṉ? An Introspective Reading of Tēvāram Hymns". In Pedarapu Chenna Reddy, ed. History, Culture and Archaeological Studies Recent Trends, Commemoration Volume to Prof. M.L.K. Murthy, Vol. II, Delhi: B.R. Publishing Corporation, Pp. 613-634, PLS. 54.1-6..