សក្តិ (អង់គ្លេស: Shakti , ហិណ្ឌី: शक्ति (देवी) , ទមិឡ: சக்தி ) ពាក្យថាសក្តិប្រែថាសមត្ថភាព កំលាំង អំណាច ភាពខ្ពង់ខ្ពស់អក្នដែលមានកំលាំងអំណាចនេះគឺទេវីឬព្រះអាទិទេពផ្នែកនារី ទើបនិកាយនេះគោរពបូជាព្រះអគ្គ.[១]

សក្តិ
(អំណាចស្ត្រី)


កំណត់

កែប្រែ
  1. Monier-Williams, Monier. "Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary". University of Washington. Archived from the original on 2017-08-25. Retrieved 2022-04-23. śaktí f. power, ability, strength, might, effort, energy, capability


មើលផងដែរ

កែប្រែ