ព្រះនាងស៊ុនទរីវាណី

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះនាងសុនទរីវាណី)


ព្រះនាងស៊ុនទរីវាណីព្រះម៉ែស៊ុនទរីវាណីព្រះស៊ុនទរីវាណីនាងព្រះស៊ុនទរីវាណី (លាវ: ພະນາງສຸນທຣີວານີ , អង់គ្លេស: Phra mae Sunthareevanee , ថៃ: พระสุนทรีวาณี ) គឺ ទេពធីតារក្សាព្រះត្រៃបិដកក្នុង​សៀវភៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ .៕

ព្រះនាងសុនទរីវាណី
ព្រះម៉ែសុនទរីវាណី
ព្រះសុនទរីវាណី
ទេវរូបព្រះម៉ែសុនទរីវាណី , ទេពធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ សិល្បៈថៃ។.

មើលផងដែរ កែប្រែ