ចចជី

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ហ្សកហ្ស៊ី)

ហ្សកហ្ស៊ី (ភាសាហ្សកហ្ស៊ី:საქართველო Sakartvelo) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង កើត នៅអឺរ៉ុប.

ទង់​ជាតិ
ផែនទី