អង់ដូរ៉ា ជាប្រទេសតូច នៅកណ្ដាល ប្រទេសបារាំង (ខាងត្បូងបារាំង) និង ប្រទេសអេស្ប៉ាញ (ខាងជើងអេស្ប៉ាញ) ។ ប្រទេសនេះ មានតែ ៤៦៨គម (តូចជាង ខេត្ត ព្រះសីហនុ ដេលមាន ៨៦៨គម) ។ ឈ្មេះពេញជា ក្សត្រប្រទេសអង់ដូរ៉ា (នៅភាសាកាតាឡាន់ Principat d'Andorra) ។

ឯកសារយោងកែប្រែ