ព្រះនាងឆាងអើ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះនាងឆាងអ័)

ព្រះនាងឆាងអើ (អង់គ្លេស: Chang'eថៃ: ฉางเอ๋อ,嫦娥) ជាព្រះម៉ែព្រះច័ន្ទ[១] និង ទេវតាទៀងទាត់ទន សាសនាតាវ.[២] និង ព្រះនៃចំស្រស់ស្អាត.

ព្រះនាងឆាងអ័ សិល្បៈចិន រាជវង្សមិង.
ព្រះនាងឆាងអ័ សិល្បៈចិន.


កំណត់

កែប្រែ
  1. 梁偉民,《「嫦娥」新考》, Archived 2006-09-09 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.、 Archived 2006-09-10 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.、 Archived 2006-09-09 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.、 Archived 2006-09-09 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.、 Archived 2006-09-09 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.。
  2. Shaughnessy, Edward L. (2014). Unearthing the Changes: Recently Discovered Manuscripts of the Yi Jing ( I Ching) and Related Texts. New York: Columbia University Press. p. 154. ល.ស.ប.អ. 0231533306. 

មើលផងដែរ

កែប្រែ