ព្រះម៉ែកាលី ឬ ព្រះនាងកាលី ឬ ចៅម៉ែកាលី ឬ នាងព្រះកាលី ឬ ព្រះកាលី (លាវ: ພະແມ່ກາລີ , ພະນາງກາລີ , ເຈ້າແມ່ກາລີ , ພະກາລີ , អង់គ្លេស: Goddess Kali , ថៃ: พระแม่กาลี , เจ้าแม่กาลี , พระนางกาลี ) គឺ តេបធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ ។ , ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សាពិភពលោកក្នុង​នៅសកលលោក.៕

ព្រះម៉ែកាលី
ព្រះនាងកាលី
ចៅម៉ែកាលី.
ទេវរូបព្រះម៉ែកាលី សិល្បៈឥណ្ឌា។.
ទេវរូបព្រះម៉ែកាលី សិល្បៈឥណ្ឌា។.
ទេវរូបព្រះម៉ែកាលី សិល្បៈឥណ្ឌា។.
ទេវរូបព្រះម៉ែកាលី សិល្បៈឥណ្ឌា។.

មើលផងដែរ

កែប្រែ