ព្រះវេស្សវ័ណ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះបាទវេស្សវ័ណ(ព្រះពៃស្រពណ៍))

ព្រះវេស្សវ័ណ ឬ ព្រះពៃស្រពណ៍ ( អង់គ្លេស: Vaiśravaṇa​ , ថៃ: ท้าวเวสวัณចិន: 多聞天王 ) គឺ ទេវតានៃព្រះពុទ្ធសាសនា។. ព្រះអង្គ គឺ ទេពនិករការពារទិសខាងជើងហើយ​គឺ​ជាស្ដេចចក្រពត្តិយក្ស.៕ព្រះអង្គ គឺ ព្រះកុវេរៈនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ ។. និង ព្រះពោធិសត្វច័មភលក្នុងនិកាយត័នត្រៈនិងនិកាយវជរយាន. ៕

ព្រះវេស្សវ័ណ
ព្រះពៃស្រពណ៍
ទេវរូបព្រះវេស្សវ័ណ(ព្រះពៃស្រពណ៍)
ទេវរូបទ្វារបាលព្រះបាទវេស្សវ័ណ(ព្រះពៃស្រពណ៍) សិល្បៈឡានណា វត្តព្រះធាតុដូយស៊ូថេប ខេត្តឈៀងម៉ៃ
ទេវរូបព្រះបាទវេស្សវ័ណ(ព្រះពៃស្រពណ៍) សិល្បៈចិន.
ទេវរូបព្រះបាទវេស្សវ័ណ(ព្រះពៃស្រពណ៍) សិល្បៈ​ជប៉ុន.កំណត់ កែប្រែ


មើលផងដែរ កែប្រែ