វិគីភីឌា:តំហែទាំ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:Maintenance)

ផ្នែកតំហែទាំ (Maintenance departments)

ផ្លូវកាត់:
WP:MAINT

As well as editing, many people at Wikipedia are involved in maintenance tasks. Most of these tasks can be done by any user. For other useful directories, see the navigation bar above.

Maintenance work is a vital part of keeping Wikipedia running optimally. Be careful to avoid creating more maintenance work through instruction creep. Organize when you can, but always keep the big picture in sight: we are here to create an encyclopedia. If you wish to contribute to Wikipedia in ways other than maintenance, please see វិគីភីឌា:Contributing to Wikipedia. Tasks of the most pressing importance can be found at វិគីភីឌា:Backlog.


Resources សម្រាប់តំហែទាំ និងសហប្រតិបត្តិការ
ការបោសសំអាត វិគីគម្រោង Unreferenced Biographies of Living Persons - Articles needing cleanup - Articles needing attention - Template messages - Copy to Wiktionary - Notability Sorting - English grammar - Copyediting - Spam - Wikify an article - Deorphan an article - Update an article - Progress boxes
ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម General cleanup - Articles to be categorized - Underpopulated - Uncategorized categories - Other reports on categories
បង្កើត-សរសេរអត្ថបទថ្មី Most wanted - Requests 1 year+ - Requested articles - Short pages - Missing encyclopedic topics - Review anonymous article submissions
Referencing Fact-check - Articles lacking sources - Need more references - Original research
អត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ (Stubs) Advice - Stubs by topic - Most wanted - Short pages - Incomplete lists - Long stubs - Stubs included directly in stub categories
ការលុបចោល Speedy - Articles - Categories - Redirects - Templates - Misc. pages - Stub templates and categories - Log - Discussion archives - Review
Polishing Peer review - Featured candidates - Fill a topic list
ការបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរ វិគីភីឌា:Translation - Existing pages - Spanish trans. of the week - វិគីភីឌា:Dump reports/Missing articles
រូបភាព Requested pictures - Images for cleanup - Caption review - Images with missing articles - Other reports on files
Controversy Neutrality - Article accuracy - Statement accuracy
To-do lists Articles - គម្រោង - សៀវភៅ
Disambiguation Disambiguation - Manual of Style Disambiguation - Hatnotes - Templates
ផ្សេងៗទៀត Active wiki fixup projects - Open tasks - Articles to merge - Articles to split - Copyright violations - Requests - Backlogs - Expert request sorting - Missing names - Reports on redirects - unused templates

Things to watch កែប្រែ

Special pages are updated either automatically or on request by the developers.

Offline reports are generated from an offline copy of the Wikipedia database. These reports are always a bit out of date and should not be considered authoritative, but may provide useful guidance as to which articles may benefit from attention in particular areas. They need people with enough hard drive space and expertise to update them occasionally. Many of these reports cannot be updated in the same way that they were in the past, due to changes in the format of the database downloads. Regular editors are also needed to prune already-fixed listings.

Currently updated reports are listed on Template:Active Wiki Fixup Projects (displayed to the right) and are most in need of editors to fix individual pages that are listed on them.

Active Wiki Fixup Projects
Leading the charge in the War on Error!
Must be active, systematic, have lists, & need help.
Writing

Articles that need to be wikified
Massive backlog.
(Category, live update)


Dead-end pages
These pages are not wikified.
(Updated 2007 Nov 3)


Missing articles
Wikipedia is not as complete as you might think!
(ongoing)


Most wanted articles
(Updated December 2010)


Oldest requested articles
(Updated 2008 June 22)

Other

Articles needing geo-coordinates
Help locate places. See WP:GEO
(Category, live update)


Articles written by a single editor
Reviewing articles written by an inexperienced editor.
(Updated 2011 May 24)


Check Wikipedia
Fix the syntax of Wikipedia
(Updated every 15 minutes)


Disambiguation pages with links
Directing ambiguous links to the intended articles.
(Updated 2009 June 1)


Moving free images to Wikimedia Commons
Moving free images to the Commons so they are easier to find.
(categories; live updates)


Orphaned articles
Help link to these orphaned articles.
(Category, live update)


Red Link Recovery
Turn red links blue
(Updated June 2010)


Stubsensor
Help remove stub tags from articles they don't belong on.
(Updated February 2011)


Talk page redirects
Fix mis-targeted talk page redirects
(Updated 10 April 2009)


Uncategorised articles
Help categorise articles.
(Category, live update)


Unreferenced articles
Ensuring articles include at least one reference or source.
(Category, live update)


Main - Inactive - Mini

Page Last known update
Short-term
None NA
Most wanted
វិគីភីឌា:Most wanted articles 11 February 2007
វិគីភីឌា:Most wanted stubs 25 January 2006
វិគីភីឌា:Most referenced articles 25 January 2006
Content problems
Special:Shortpages
Categories
Category:Wikipedia categories in need of attention 23 June 2005
Article classification
វិគីភីឌា:Offline reports/Should this be a stub? 23 October 2004
វិគីភីឌា:Offline reports/Is this really a stub? 20 August 2004
វិគីភីឌា:Offline reports/Is this really a disambiguation page? 23 October 2004
Outgoing wikilinks
វិគីភីឌា:Bad links 13 December 2005 (partial update on 26 March 2006)
វិគីភីឌា:Templates with red links March 2009
វិគីភីឌា:Dead external links 14 December 2005 (not yet posted as wikitext)
វិគីភីឌា:Non-local images 8 February 2006
វិគីភីឌា:WikiProject Red Link Recovery June 2009 (ongoing)
វិគីភីឌា:Offline reports/This article has a lot of links 23 October 2004
វិគីភីឌា:Offline reports/This page has a lot of red links 23 October 2004
វិគីភីឌា:Offline reports/This page links many times to the same article 23 October 2004
វិគីភីឌា:Offline reports/This article links to a redirect back to itself 14 August 2004
Incoming wikilinks
វិគីភីឌា:Most referenced articles 30 November 2006
វិគីភីឌា:Disambiguation pages with links 1 February 2009
វិគីភីឌា:Offline reports/This is one of the most linked to redirect pages 23 October 2004
វិគីភីឌា:Orphaned Articles 26 June 2004
User:R3m0t/Reports - Orphan talk pages April 2006
Misc.
វិគីភីឌា:Dusty articles វិគីភីឌា:Dusty articles/Updated
វិគីភីឌា:Subpages to be moved 23 May 2003
វិគីភីឌា:Neglected articles historical

More:

May no longer be necessary:

Non-admins can help keep deletion pages clean by resolving discussions. Administrators are needed to actually delete pages. Anyone can nominate pages for deletion. See:

Possible copyright violations កែប្រែ

វិគីភីឌា:Copyright problems lists articles which will be deleted if it can not be proven that we have permission to use them under the terms of the GFDL. For pages listed there, you could replace the infringing article's text with new (re-written) content of your own. This must be done on a temp page, so that the original "copyvio version" may be deleted by a sysop. Temp versions should be written at a page like: [[Talk:PAGE NAME/temp]]. If the original turns out not to be a copyvio, these two can be merged. Alternatively, you can write to the copyright owner and check whether they gave permission. You can also ask for permission using the boilerplate request for permission. If someone claims to have permission, but this has not been verified, you can send the confirmation of permission letter to check. If images have been listed, you may want to consider whether these constitute fair use and write the appropriate disclaimers on the image description page. See វិគីភីឌា:Image description page#Fair use rationale for guidance on this.

Maintaining portals កែប្រែ

See វិគីភីឌា:Portal for a list of existing portals and associated projects and maintainers.

Foreign language pages កែប្រែ

For pages listed on វិគីភីឌា:Pages needing translation into English, the វិគីភីឌា:Embassy member of the Wikipedia that relates to the language the article is in should be contacted and invited to move the page to their own Wikipedia or to help translate it. There is also a list of translators at វិគីភីឌា:translation. If you don't know what language the article is in you could use Language recognition chart and if that fails some language recognition web site to find out. If a page remains untranslated after two weeks, or if someone who speaks the language it is written in states that it is not worth translating, then article should be moved from pages needing translation to articles for deletion. The boilerplate text on the article should be changed from {{notenglish}} to {{subst:afd}}.

Welcoming newcomers កែប្រែ

Welcome people using one of the standard user greetings or make up your own. Use {{Opentask}} to leave an automatically updated task list on a new user's page. New users can be found by looking for red talk page links on recent changes or by querying the database. Efforts to co-ordinate the activities of welcomers are being made at វិគីភីឌា:Welcoming committee. The {{Opentask}} message gives newcomers some ideas of articles to work on. The tasks listed in this template can be changed at Template:Opentask.

The Main Page needs regular updating. Only sysops can edit the page itself. See វិគីភីឌា:Editing the main page for links to the relevant templates and further guidance.

Anyone can revert vandalism. See វិគីភីឌា:revert for instructions. If you see any recurrent vandalism, you can list it at វិគីភីឌា:Administrator intervention against vandalism. You can also check other listings on that page and follow them up by seeing if the users listed there have made any further vandalism since the listing. Do this typing the url http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/ followed by the username. Unreverted edits will still have (top) next to them. Sysops may choose to block recurrent vandals, following a warning on the user's talk page using Special:Blockip, or for unlogged-in users clicking the block link next to their IP on recent changes.

The pages linked to from the main page often see the most vandalism, so checking those pages via the links on Editing the Main Page can be a good place to look if you feel like vandal spotting.

See also: វិគីភីឌា:How to spot vandalism

Current events កែប្រែ

Not maintenance as such, but Portal:Current events is a page that needs to be updated daily. Please read វិគីភីឌា:How the Current events page works before working on this.

Request and maintenance queues កែប្រែ

Here are some tasks you can do:

For each queue listed below, editors are needed to:

  • Rotate individual articles and projects onto Template:Opentasks (shown above) as they are fixed or become stale.
  • Publicize neglected lists or consolidate them with active pages
  • Remove articles from the listings as they are fixed.
  • Actually fix the individual articles that are listed.

Instructions are given on each page.


Category Description Relevant page Wikipedia custom message
បោសសំអាត Articles to cleanup វិគីភីឌា:Cleanup {{clean}}
Controversial issues Articles that need watching for bias វិគីភីឌា:List of controversial issues {{controversial}}
Copyright infringement Articles with possible copyright infringements វិគីភីឌា:Copyright problems {{copyvio|url=<place URL of allegedly copied material here>}}
លុបចោល Articles that should be deleted វិគីភីឌា:Articles for deletion See វិគីភីឌា:Articles for deletion for instructions.
Disputed accuracy Articles of Accuracy dispute វិគីភីឌា:Accuracy dispute {{Disputed}}
Disputed neutrality Articles of NPOV dispute វិគីភីឌា:NPOV dispute {{NPOV}} or {{disputed}}
Duplicated articles Articles on the same subject which need to be merged វិគីភីឌា:Duplicate articles  
ភាសាបរទេស Articles not in English វិគីភីឌា:Pages needing translation {{notenglish}}
ទំព័រថ្មី Newly created articles Special:Newpages  
កិច្ចការចំហ Wikipedia's open tasks Template:Opentask {{opentask}}
Pages needing attention Articles that have good information, but need work for some reason វិគីភីឌា:Pages needing attention  
រូបភាព ដែលត្រូវបានស្នើសុំ Pages that need images វិគីភីឌា:Requested images  
Requested peer review Articles that need peer editing វិគីភីឌា:Peer review  
អត្ថបទខ្លីមិនទាន់ពេញលេញ Stub articles វិគីភីឌា:Find or fix a stub See វិគីភីឌា:WikiProject Stub sorting for a list of subject-specific stub templates.
ខ្លីពេក Subjects that deserve a longer article វិគីភីឌា:Requests for expansion  
វែងពេក Articles which strain browsers Special:Longpages  

There are many pages in Category:Wikipedia dispute resolution which could use help in resolving various kinds of disputes. Some disputes are easy to resolve - someone needs to propose or implement a compromise (check out the appropriate talk page), or the dispute is over and someone just needs to declare the problem solved. Many disputes between parties can be resolved after uninvolved strangers wander in, read the article in question and the debate so far, and just give common-sense opinions. In rare cases, delicate negotiating skills are needed to bring warring parties to a satisfactory agreement, or administrative powers are needed to ban vandals or uncooperative editors.

The main page to list disputes is វិគីភីឌា:Requests for comment. This is a static listing, and your help is needed to remove old requests, in addition to commenting on current requests.

There are lists of articles in dispute in:

Initial categorization efforts កែប្រែ

See also: វិគីភីឌា:Categorization projects (current)

Images with missing articles កែប្រែ

Several pages on the web offer their public domain images in a long list. To avoid checking these lists again and again for matching Wikipedia articles, វិគីភីឌា:Images with missing articles has a list of specific images with missing articles. If you see that one of these articles exists, please add the image from the external link, and remove it from the list.

Surveys កែប្រែ

There is a list of current surveys that needs to be maintained by adding any current polls, moving closed polls to the closed polls section, and updating the results of polls once they are closed.

វិគីភីឌា:Peer review is designed to solicit comments on articles that have had major work by a single author, or which are going to be submitted to វិគីភីឌា:Featured article candidates. Articles that don't successfully become featured are often referred back to this step.

Editors are needed to:

  • Comment on articles listed
  • Remove old requests (instructions are on the page itself)

Make a donation កែប្រែ

Wikipedia is in constant need of more server capacity, bandwidth and other technical services to keep it running and keep it fast enough to be useful. Financial contributions to our non-profit parent, the Wikimedia Foundation, are greatly appreciated. Please see http://wikimediafoundation.org/fundraising

Publicize Wikipedia កែប្រែ

See Category:Wikipedia publicity.

Help other users កែប្រែ

Even new users can help answer factual questions on the វិគីភីឌា:Reference desk, which serves the same purpose as a reference desk you might find in your local library. (You might also think of it as the Wikipedia version of Yahoo Answers or Windows Live QnA.) You do not have to be an expert on Wikipedia because:

  • You can help people find answers in existing Wikipedia articles.
  • If you know the answer to a question not answered by Wikipedia, you can assist the questioner and at the same time, add that information to Wikipedia for the benefit of future readers.
  • If you do not know the answer to an interesting question, you can research it in non-Wikipedia sources, and then improve Wikipedia for the benefit of the questioner and future readers.

If you already have some experience, your assistance in one of the many Wikipedia help forums, including វិគីភីឌា:Help desk, would be a valuable contribution. You can help Wikipedia grow by helping other people share what they know.

Programmers wanted កែប្រែ

Programming skills are especially valuable, to help write useful standalone scripts, or to improve the software that runs Wikipedia.

ទំព័រគំរូ:Navigation things to do