ទង់​ជាតិស៊ុយអែត
បដិរូបជាតិស៊ុយអែត
ផែនទីស៊ុយអែត

ស៊ុយអែត គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង ជើង នៅអឺរ៉ុប