គមនាគមន៍នៅកម្ពុជា

គមនាគមន៍កម្ពុជា មាន៣ប្រភេទគឺ÷

ផ្លូវគោកកែប្រែ

ផ្លូវគោកបែងចែកជា២គឺ

ផ្លូវថ្នល់កែប្រែ

ចែកចេញជា4

  1. 1. ផ្លូវជាតិ
  2. 2. ផ្លូវខេត្ត
  3. 3. ផ្លូវលំ
  4. 4. ផ្លូវរុក្ខបាល

មហាវិថីកែប្រែ

វិថីកែប្រែ

តិរវិថីកែប្រែ

រុក្ខវិថីកែប្រែ

ផ្លូវជាតិកែប្រែ

ផ្លូវដែកកែប្រែ

ផ្លូវទឹកកែប្រែ

ផ្លូវអាកាសកែប្រែ