ប្រាសាទវត្តភូ រាជធានីដែលកសាងនៅចេនឡា ដែលពីដើមមានឈ្មោះថា លិង្គបុរៈ ស្ថិតនៅលើភ្នំមានឈ្មោះថា លិង្គបវ៌ត កសាងដោយព្រះបាទភវវរ្ម័នទី១។ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ត្រង់ ប្រាសាទវត្តភូ ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកចម្ប៉ាសាក់ ខេត្តចម្ប៉ាសាក់ ប្រទេសឡាវ [១]

  1. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ដោយលោក ត្រឹង ងា ភាគ១ និងភាគ២ ឆ្នាំ១៩៧៣ ទំព័រទី៦៦។