ប្រាសាទខ្មែរដែលបាត់បង់នៅប្រទេសថៃ

ប្រាសាទខ្មែរដែលបានបាត់បង់នៅទឹកដី ប្រទេសថៃ(សៀម) មាន÷

មើលផងដែរ កែប្រែ