លុចសំបួរ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី លុចហ្សំប៊ួរ)
ផែនទីលុចហ្សំប៊ួរ

ប្រទេសលុចសំបួរ ជាប្រទេសស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ប្រទេសនេះនៅចន្លោះប្រទេសបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់។