ហុងគ្រី (ភាសាហុងគ្រី:Magyarország) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង កណ្តាល អឺរ៉ុប.

ទង់​ជាតិហុងគ្រី
ផែនទីហុងគ្រី