ទង់​ជាតិរ៉ូម៉ានី
ផែនទីរ៉ូម៉ានី

រ៉ូម៉ានី(ភាសារ៉ូម៉ានី:România) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង អឺរ៉ុប