បើកបញ្ជីមេ

សូមមើលផងដែរកែប្រែ


ប្រទេសទីម័រ មានរដ្ឋធានី ឈ្មោះ ឌីលី

Timor-Leste have a capitol called Dili