ផ្នែកមួយនៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា


គន្ថធុរៈ

ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនា
ថេរវាទ · មហាយាន

ព្រះធម៌
សង្គាយនា · ឈាន
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ
លោកិយបដិច្ចសមុប្បាទ១២
ពោធិបក្ខិយធម៌ · អរិយសច្ច៤
បញ្ចក្ខន្ធ · អាយតនៈ
សស្សតទិដ្ឋិ · ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ
វិបស្សនាកម្មដ្ឋាន · ត្រៃលក្ខណ៍
ច្បាប់នៃកម្ម · បញ្ញាព្រះពោធិសត្វ
វិសុទ្ធិមគ្គ · នីវរណធម៌
មិច្ឆត្តធម៌ · សំយោជនៈ
កិលេស · អាសវៈ
ពោជ្ឈង្គ៧ · អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
សម្បជញ្ញៈ · មហាភូតរូប
ចិត្ត៨៩ · ព្រះនិព្វាន៤ថ្នាក់

វិបស្សនាធុរៈ
អានាបានស្សតិ · សតិប្បដ្ឋាន
វិបស្សនាកម្មដ្ឋាន · ត្រៃលក្ខណ៍

ព្រះអភិធម្ម
វីថិចិត្ត

មិច្ឆត្តធម៌១០ កែប្រែ

មិច្ឆត្តធម៌ គឺធម៌ខុសដែលរាំងរាមិនឲ្យសម្រេចផលបាន ។ មច្ឆត្តធម៌មាន១០យ៉ាងគឺៈ

  • ១- មិច្ឆាទិដ្ឋិ គំនិតយល់ខុស
  • ២- មិច្ឆាសង្កប្បៈ សេចក្តីត្រិះរិះខុស
  • ៣- មិច្ឆាវាចា សំដីខុស
  • ៤- មិច្ឆាកម្មន្តៈ ការងារខុស
  • ៥- មិច្ឆាអាជីវៈ ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស
  • ៦- មិច្ឆាវាយាមៈ សេចក្តីព្យាយាមខុស
  • ៧- មិច្ឆាសតិ សេចក្តីរលឹកខុស
  • ៨- មិច្ឆាសមាធិ ការតម្កល់ចិត្តខុស
  • ៩- មិច្ឆាវិមុត្តិ ការរួចចាកខុស
  • ១០- មិច្ឆាញាណ សេចក្តីដឹងខុស ។