រូម៉ានី (ភាសារូម៉ានី:România) គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង ខាងកើត អឺរ៉ុប។ រដ្ឋធានីរូម៉ានីគឺBucurești

ទង់​ជាតិរូម៉ានី
ផែនទីរូម៉ានី