ព្រះម៉ែមរិអម្មន

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះម៉ែមារីអ័ម័ន)

ព្រះម៉ែមរិអម្មន ( , អង់គ្លេស: Goddess Mariamman , ថៃ: พระแม่มาริอัมมัน ទមិឡ: மாரியம்மன் ) គឺ ទេពធីតានៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ។.ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សាពិភពលោកក្នុង​នៅសកលលោក.៕

ព្រះម៉ែមរិអម្មន
ទេវរូបព្រះម៉ែមរិអម្មន សិល្បៈឥណ្ឌា
ទេវរូបព្រះម៉ែមារីអ័ម័ន សិល្បៈឥណ្ឌា
ទេវរូបព្រះម៉ែមារីអ័ម័ន សិល្បៈឥណ្ឌា
ទេវរូបព្រះម៉ែមរិអម្មន សិល្បៈឥណ្ឌា វត្តស្រី​វីរៈមហាមរិអម្មន សិង្ហបុរី.


ទេវរូបព្រះម៉ែមារីអ័ម័ន សិល្បៈឥណ្ឌា.


កំណត់

កែប្រែ


មើលផងដែរ

កែប្រែ