កាត្តវរាយ័ន

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះក័តតាវះរាយ័ន)

ព្រះកាត្តវរាយ័ន (អង់គ្លេស: Lord Kathavarayan , ថៃ: พระกัตตวรายัน , ទមិឡ: காத்தவராய சாமி) ) គឺ វីរៈបុរសអ្នកតា​ នៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទក្នុង​នៅឥណ្ឌាខាងត្បូង(ទមិឡណាឌូ)។.

ព្រះកាត្តវរាយ័ន
ទេវរូបព្រះកាត្តវរាយ័ននិងពីរ​ព្រះមហេសី សិល្បៈឥណ្ឌា.
ទេវរូបព្រះក័តតាវះរាយ័ន សិល្បៈឥណ្ឌា.


កំណត់ កែប្រែ


មើលផងដែរ កែប្រែ