រាយព្រះនាមទេវតាចិន

រាយព្រះនាមទេវតាចិន

បេនហ្សាទីនិន(បិនហ្សៃដប់),( ព្រះនាងសរស្វតីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. ).
តេបបុរស
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈ(លោកេស្វរៈ)
ព្រះមញ្ជុស្រី
ព្រះមៃត្រេយ
ត្រ័យឡុកយ៉ាវីចៃយ៉ា
ហវជ្រ្ជា
តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន
ព្រះម៉ែគង់សុីអុីម
ព្រះនាងមារីចី
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ ( នាងគង្ហីងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាននិងព្រះនាងភូមិនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា. )
បេនហ្សាទីនិន (បិនហ្សៃដប់)( ព្រះនាងសរស្វតីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
ជីស៊ាងធាន ( ព្រះម៉ែលក្ម្សីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
ព្រះនាងចុនទាពោធិសត្វ(ព្រះនាងច័ន្ទធីពោធិសត្វ)
ព្រះម៉ែមហាមយុរី
តេបធីតា
ព្រះនាងឆាងអ័
ព្រះច័ន្ទទវទេវី
ព្រះម៉ែសៃអ័ងប៎
ព្រះម៉ែម៉ាជូវ
ព្រះម៉ែទុយបួយតេងនៀ
ព្រះម៉ែទីប៎នៀនៀ
ព្រះម៉ែទុយប៎នៀនៀ
ព្រះម៉ែចិវទៀនសវៀននី
ព្រះម៉ែម៉ាកូ
ព្រះម៉ែទៀនមូ
ព្រះម៉ែចូស្ស៊ីនៀនៀ
ព្រះម៉ែនីវា
ព្រះម៉ែឆាងស៊ី
ព្រះម៉ែស៊ីហឺ
ព្រះម៉ែហឺ ស៊ាន គួ

[១]

កំណត់

កែប្រែ
  1. Milburn, Olivia (2016). The Spring and Autumn Annals of Master Yan. Sinica Leidensia. BRILL. ល.ស.ប.អ. 9004309667.  p. 343, note 17.

មើលផងដែរ

កែប្រែ