រាយព្រះនាមទេវតាចិន

រាយព្រះនាមទេវតាចិន

ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិនកែប្រែ

តេបបុរសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិនកែប្រែ

តេបបុរស
2016 Singapur, Chinatown, Świątynia i Muzeum Relikwi Zęba Buddy (15).jpg
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈ(លោកេស្វរៈ)
Manjushri at Buddha Tooth Relic Temple and Museum.JPG
ព្រះមញ្ជុស្រី
弥勒 (cropped).jpg
ព្រះមៃត្រេយ
102 Trailokyavijaya (35057212071).jpg
ត្រ័យឡុកយ៉ាវីចៃយ៉ា
Clevelandart 1969.120.jpg
ហវជ្រ្ជា

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិនកែប្រែ

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន
Guanyin Bodhisattva.JPG
ព្រះម៉ែគង់សុីអុីម
Marishiten Marici.jpg
ព្រះនាងមារីចី
地天(仏像図彙).png
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ ( នាងគង្ហីងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាននិងព្រះនាងភូមិនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា. )
Kokubunzi03.jpg
បេនហ្សាទីនិន (បិនហ្សៃដប់)( ព្រះនាងសរស្វតីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Jyoruriji Kissyoten Srii.jpg
ជីស៊ាងធាន ( ព្រះម៉ែលក្ម្សីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Lingyin temple 18 armed cundi.jpeg
ព្រះនាងចុន្ទថាពោធិសត្វ(ព្រះនាងច័ន្ទធីពោធិសត្វ)

សាសនាតាវកែប្រែ

តេបធីតានៃសាសនាតាវកែប្រែ

តេបធីតា
Moongoddess.jpg
ព្រះនាងឆាងអ័
基隆代明宮 01.JPG
តេបធីតាព្រះច័ន្ទ

[១]

កំណត់កែប្រែ

  1. Milburn, Olivia (2016). The Spring and Autumn Annals of Master Yan. Sinica Leidensia. BRILL. ល.ស.ប.អ. 9004309667.  p. 343, note 17.

មើលផងដែរកែប្រែ