រាយព្រះនាមទេវតាចិន

រាយព្រះនាមទេវតាចិន

ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិនកែប្រែ

តេបបុរសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិនកែប្រែ

តេបបុរស
2016 Singapur, Chinatown, Świątynia i Muzeum Relikwi Zęba Buddy (15).jpg
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈ(លោកេស្វរៈ)
Manjushri at Buddha Tooth Relic Temple and Museum.JPG
ព្រះមញ្ជុស្រី
弥勒 (cropped).jpg
ព្រះមៃត្រេយ
102 Trailokyavijaya (35057212071).jpg
ត្រ័យឡុកយ៉ាវីចៃយ៉ា
Clevelandart 1969.120.jpg
ហវជ្រ្ជា

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិនកែប្រែ

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន
Guanyin Bodhisattva.JPG
ព្រះម៉ែគង់សុីអុីម
Marishiten Marici.jpg
ព្រះនាងមារីចី
地天(仏像図彙).png
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ ( នាងគង្ហីងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាននិងព្រះនាងភូមិនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា. )
Kokubunzi03.jpg
បេនហ្សាទីនិន (បិនហ្សៃដប់)( ព្រះនាងសរស្វតីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Jyoruriji Kissyoten Srii.jpg
ជីស៊ាងធាន ( ព្រះម៉ែលក្ម្សីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Lingyin temple 18 armed cundi.jpeg
ព្រះនាងចុនទាពោធិសត្វ(ព្រះនាងច័ន្ទធីពោធិសត្វ)
Peacock Bodhisattva.jpg
ព្រះម៉ែមហាមយុរី

សាសនាតាវកែប្រែ

តេបធីតានៃសាសនាតាវកែប្រែ

តេបធីតា
Moongoddess.jpg
ព្រះនាងឆាងអ័
基隆代明宮 01.JPG
ព្រះច័ន្ទទវទេវី
Close-up of the statue of Queen Mother of the West before Songshan Cihui Temple 20160429.jpg
ព្រះម៉ែសៃអ័ងប៎
Statue of Mazu.jpg
ព្រះម៉ែម៉ាជូវ
Bouddha - Chinese New Year, Paris, 2011 n2.jpg
ព្រះម៉ែទុយបួយតេងនៀ
Demu Niangniang (Lady Mother Earth).jpg
ព្រះម៉ែទីប៎នៀនៀ
關西水母娘娘廟神像近照.jpg
ព្រះម៉ែទុយប៎នៀនៀ
白坑玉聖殿 (22)九天玄女.jpg
ព្រះម៉ែចិវទៀនសវៀននី
晚清-民國 蘇學金 德化窯白釉麻姑獻壽瓷像-The Immortal Magu with a Deer MET DP-13771-001.jpg
ព្រះម៉ែម៉ាកូ
電母 (臺南風神廟).JPG
ព្រះម៉ែទៀនមូ
台灣註生娘娘.jpg
ព្រះម៉ែចូស្ស៊ីនៀនៀ
Taiwan Nu wa 01.jpg
ព្រះម៉ែនីវា
Changxi(deity).jpg
ព្រះម៉ែឆាងស៊ី
Xi He.JPG
ព្រះម៉ែស៊ីហឺ
HexianguWXM.jpg
ព្រះម៉ែហឺ ស៊ាន គួ

[១]

កំណត់កែប្រែ

  1. Milburn, Olivia (2016). The Spring and Autumn Annals of Master Yan. Sinica Leidensia. BRILL. ល.ស.ប.អ. 9004309667.  p. 343, note 17.

មើលផងដែរកែប្រែ