ព្រះនាងគង្ហីង(អង់គ្លេស: Phra Neang Kong hing ) ឬ ព្រះម៉ែធរណី (អង់គ្លេស: Phra Mae Thorani ) ឬ ព្រះរំសាយសក់ (អង់គ្លេស: Vasundharā ) ព្រះនាងគង្ហីងដែលជា មានន័យថាអាទិទេពថែរក្សា ទឹកដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ[១]និង គឺ៖ ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. ។[២]និង គឺ៖ព្រះនាងភូមិ នៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទព្រះជាយាទី ២ របស់ព្រះវិស្ណុ ។៙៚[៣] នៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទបើតាមពុទ្ធប្រវត្តិ នៅពេលដែលមារ (អង់គ្លេស: Mara ) មកផ្ចាញ់ព្រះពុទ្ធនៃយើង ដើម្បីទាមទារយកបល័្លង្កព្រះ ។ ព្រះពុទ្ធនៃយើងបានចង្អុល ទៅព្រះធរណីជាសាក្សី ព្រះនាងគង្ហីងព្រះធរណីក៏ចេញមក ច្បូតសក់ ហើយក៏កើតជាទឹកជំនន់លិច ក្រុងមារ ជាមួយសត្វទឹកជាច្រើន ក្នុងនោះគឺក្រពើបានមកស៊ី ពួកមារនោះ ក្ស័យទៅ ៕

ព្រះនាងគង្ហីង
ព្រះម៉ែធរណី
ព្រះនាងគង្ហីង សិល្បៈខ្មែរ ក្រុងភ្នំពេញ.
សិល្បៈមីយ៉ាន់ម៉ា (ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ).។

រូបភាព កែប្រែ

ឯកសារយោង កែប្រែ

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ