ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ា

ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ (អង់គ្លេស: Vasudhara) ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វដែលជា មានន័យថាអាទិទេពថែរក្សា ទឹកដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន[១]និង គឺ៖ ព្រះម៉ែធរណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទ. ។[២]និង គឺ៖ព្រះនាងភូមិ នៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទព្រះជាយាទី ២ របស់ព្រះវិស្ណុ ។៙៚[៣] នៃព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទបើតាមពុទ្ធប្រវត្តិ នៅពេលដែលមារ (អង់គ្លេស: Mara ) មកផ្ចាញ់ព្រះពុទ្ធនៃយើង ដើម្បីទាមទារយកបល័្លង្កព្រះ ។ ព្រះពុទ្ធនៃយើងបានចង្អុល ទៅព្រះធរណីជាសាក្សី ព្រះនាងគង្ហីងព្រះធរណីក៏ចេញមក ច្បូតសក់ ហើយក៏កើតជាទឹកជំនន់លិច ក្រុងមារ ជាមួយសត្វទឹកជាច្រើន ក្នុងនោះគឺក្រពើបានមកស៊ី ពួកមារនោះ ក្ស័យទៅ ៕ [៤]

ព្រះនាងវសុនថះរាពោធិសត្វ
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ
Vasudhara, Nepal, c. 13th century, gilt bronze - Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive - DSC04084.JPG
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ សិល្បៈនេប៉ាល់.
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ សិល្បៈជប៉ុន.
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈពោធិសត្វ ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ សិល្បៈនេប៉ាល់.។


រូបភាពកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

កំណត់កែប្រែ

  1. [2]SHAKYA Sudan「VasundharaとVasudhara」『印度学仏教学』第59-2号(第61回日本印度学仏教学会学術大会紀要)[2011.03]、「ヴァスダーラー女尊の関連文献について」『密教学研究』第43号[2013.03]、「ネパール仏教文化史の総合的研究」http://kaken.nii.ac.jp/d/p/09F09002.en.html
  2. https://www.hindudevotionalblog.com/2015/04/goddess-nila-devi-consort-of-vishnu.html
  3. https://spktliv.com/archives/9108
  4. Pratapaditya, Pal. (1985) Art of Nepal. p. 32

មើលផងដែរកែប្រែ